Tramwajem na marcelin - włącz się w planowanie swojego miasta

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych!

Wszystkie przekazane opinie, sugestie i uwagi Mieszkańców stanowią istotny wkład w proces planowania inwestycji i zostaną wnikliwie przeanalizowane pod kątem technicznym, funkcjonalnym oraz formalno-prawnym.

Zaproponowane w koncepcji warianty są wyłącznie propozycją otwierającą dyskusję nad ostatecznym przebiegiem przedmiotowej trasy i nie wyklucza się podjęcia dalszych prac w zakresie innych, możliwych korytarzy transportowych dla tego obszaru. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonego procesu partycypacji społecznej i konieczność przeprowadzenia dalszych analiz, uwzględniających uwarunkowania techniczno-przestrzenne, funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, decyzja o budowie trasy tramwajowej zostanie podjęta w przyszłości, po ustaleniu jej szczegółowego przebiegu i będzie uzależniona również od możliwości finansowych Miasta Poznania oraz ewentualnego pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Opis koncepcji

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, w ramach swoich kompetencji jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, prowadzi wstępne prace przedprojektowe, mające na celu rozpoznanie możliwości technicznych i zapoznanie się z opinią mieszkańców w zakresie koncepcji trasy tramwajowej na Marcelin w Poznaniu, w analizowanym aktualnie przebiegu. Jednocześnie nie wyklucza się podjęcia dalszych analiz w zakresie innych, możliwych korytarzy transportowych dla tego terenu. Czytaj Dalej

Opis koncepcji

Galeria

Inwestor

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań
tel. 61 646 33 44
www.ztm.poznan.pl
e-mail: ztm@ztm.poznan.pl